Aktualności

Zmiana przepisów w zakresie kontroli świadczeniodawców

W dniu 1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli przedsiębiorców. Poza obecną regulacją, która pozostaje bez zmian pojawi się nowych przepis art. 84ab, który stanowi, iż w stosunku do kontroli świadczeniodawców dokonywanej przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nie stosuje się przepisów art. 82 i 83 ustawy.

Do dnia uchwalenia ww. przepisu ustawy przez ustawodawcę istniał spór w doktrynie czy w stosunku do kontroli świadczeniodawców należy stosować przepisy ustawy o swobodzie działalności przedsiębiorcy. Linia sporu nie przebiegała wzdłuż linii zagadnienia czy świadczeniodawca jest przedsiębiorcą czy nie, bo na tak zdane pytanie odpowiedzi udziela ustawa o działalności leczniczej, a odpowiedź ta jest twierdząca. Linia przedmiotowego sporu przebiegała wzdłuż charakteru kontroli, której dokonuje NFZ w stosunku do świadczeniodawców.

 

Pojawienie się nowego przepisu w gruncie rzeczy pozostaje obok ww. sporu, bowiem w uzasadnieniu do nowelizacji jej twórcy wskazali, iż w stosunku do świadczeniodawców również nie mają zastosowania przepisy art. 79 i 80a ustawy. Jednym z relewantnych argumentów przemawiającym za taką interpretacją był wcześniej podnoszony również przez NFZ argument, iż kontrola podejmowana przez Fundusz w stosunku do przedsiębiorcy oparta jest nie na uprawnieniach władczych (administracyjnych), lecz na uprawnieniach wynikających z umów cywilnoprawnych.

Zatem można stwierdzić, że ustawodawca nowelizacją przeniósł punkt równowagi na stronę przedsiębiorców, który w sposób natychmiastowy został ponownie cofnięty na pozycję wyjściową przez uzasadnienie jej twórców.

Niemniej jednak, po wejściu w życie przepisu art. 84ab expressis verbis z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynikać będzie, że do świadczeniodawców zastosowanie będą miały przepisy ustawy, które są najbardziej liberalne dla kontrolowanych przedsiębiorców. A dodatkowo to ustawa a nie jest uzasadnienie jest przedmiotem interpretacji dokonywanej przez sądy. Dlatego też być może nowy zapis przyczyni się do wykształcenia nowego poglądu w orzecznictwie, który z kolei przełoży się na zmianę mentalności i sposobu myślenia Narodowego Funduszu Zdrowia.

Reasumując, przedmiotową zmianę należy poczytywać jako zdecydowanie pozytywne zjawisko, bowiem istnieje prawdopodobieństwo, że (a) przyczyni się do wykształcenia nowego poglądu na zagadnienie i ochronę praw kontrolowanych świadczeniodawców, oraz (b) zapoczątkuje kolejne zamiany, które tym razem bez cienia wątpliwości pozwolą na jasną i klarowną, a co najważniejsze korzystną dla świadczeniodawców będących przedsiębiorcami interpretacją.

Autor:
Andrzej Chudy
KONDRAT i Partnerzy

Członkowie stowarzyszenia:

dolny pasek

Zaloguj

fb iconLog in with Facebook
create an account